in Niet ingedeeld

Samen leren innoveren met ICT

Momenteel geef ik leiding aan een onderzoek naar de opbrengsten van 11 designteams uit PO, VO en MBO die ICT-rijke leerarrangementen hebben ontwikkeld en beproefd voor onderwijs dat recht doet aan verschillen. In deze designteams hebben leraren, lerarenopleiders, ICT-experts, onderzoekers en soms ook leraren-in-opleiding gedurende een jaar intensief met elkaar samengewerkt. Het doel is dat deze multidisciplinaire leergemeenschappen bijdragen aan onderwijsinnovatie met ICT en tegelijkertijd ook aan een verbeterde opleiding van toekomstige leraren.

Het gaat om het beantwoorden van de volgende onderzoeksvraag:

Leiden de designteams tot (leer)opbrengsten betreffende de innovatie “recht doen aan verschillen met behulp van ict” op de scholen, de lerarenopleiding en bij de individuele leraren en lerarenopleiders?

Voor dit onderzoek interview ik, samen met mijn collega’s, de schoolleiders en voer ik groepsevaluaties uit met de voltallige designteams. Alle deelnemers van de designteams vullen tevens een digitale vragenlijst in. Daarnaast worden de ontwikkelde leerarrangementen geanalyseerd.

Uitkomsten eerder onderzoek
In schooljaar 2011/2012 zijn de eerste designteams van start gegaan. Destijds nog alleen met scholen voor primair onderwijs in de regio Arnhem.  In 2014 zijn ook deze designteams geëvalueerd. Uit dat onderzoek bleek dat de ontwerpgerichte en onderzoeksmatige aanpak van de designteams ICT-rijke leerarrangementen opleveren die aansluiten bij de behoefte van de scholen. Er wordt van en met elkaar geleerd. Er zijn effecten op het niveau van individuele professionalisering. De grensoverschrijdende samenwerking leidde nog niet tot innovatieve leerarrangementen en tot onderwijsinnovatie op de basisscholen en de lerarenopleiding. Het blijkt dat de deelnemers tijd nodig hebben om invulling te geven aan de nieuwe rollen die van hen verwacht worden. Daarnaast is vanuit de betrokken organisaties onvoldoende aandacht geweest voor de leergemeenschappen.

Aanscherping werkwijze
De bevindingen hebben geleid tot maatregelen voor de aanscherping van de werkwijze van de multidisciplinaire leergemeenschappen. De twee belangrijkste zijn: (1) meer aandacht voor het ontwerpproces in de leergemeenschappen door toepassing van de methodiek van design thinking, (2) meer aandacht voor de verbinding tussen de multidisciplinaire leergemeenschappen en de scholen door het team al in de beginfase te betrekken bij het formuleren van de praktijkvraag, het uitproberen en evalueren van ontwikkelde prototypes.

Stand van zaken onderzoek
Het onderzoek dat is uitgevoerd in 2014 heeft geleid tot twee publicaties. Eén publicatie in boekvorm en een artikel in Velon. Het onderzoek naar de opbrengsten van de designteams nadat de werkwijze is aangescherpt is nog lopende. Hieronder een link naar de publicaties.knipsel

iXperium als leerwerkplaats

Samen leren innoveren met ICT

 

 

 

Schrijf een reactie

Reactie