Opbrengstgericht werken

Opbrengstgericht werken vanzelfsprekend?

Ik heb in het kader van gesubsidieerde verbetertrajecten in het primair onderwijs met schoolleiders en leerkrachten gesproken die allen op hun eigen manier de kwaliteit van hun onderwijs proberen te verbeteren. Voelbaar was de spanning op de scholen die als “zwak” waren beoordeeld door de onderwijsinspectie of dat dreigden te worden. Werk aan de winkel! Op deze scholen werd meer dan ooit opbrengstgericht gewerkt. De resultaten van de leerlingen gingen vooruit.

Op andere scholen die niet de hete adem van de onderwijsinspectie voelden werd lang niet altijd zo opbrengstgericht gewerkt. Op deze scholen waren de verschillen erg groot. De vraag is hoe lang de “zwakke” scholen het volhouden om bewust opbrengstgericht te werken en of de noodzaak blijvend wordt gevoeld. Soms lijkt de discussie te overheersen over de vraag of de nadruk op taal- en rekenvaardigheden ervoor zorgt dat andere vakgebieden onderbelicht raken.

Wat mij betreft is dat een andere discussie.

Opbrengstgericht werken zou een vanzelfsprekendheid moeten zijn en dus ook gelden voor andere vakken zoals muziek, wereldoriëntatie, kunst & cultuur etc.

Maar dat scholen het een worsteling vinden om de balans te vinden tussen aandacht voor verbeteren van het onderwijs in de basisvaardigheden en andere vakken, dat is evident. Vanuit de overheid is vooral aandacht voor de basisvaardigheden en de financiële middelen vanuit de overheid worden voor een groot deel ingezet om het taal-en rekenonderwijs te verbeteren. Dit bleek ook uit een eerder onderzoek waar ik aan meegewerkt heb over muziekeducatie in het primair onderwijs. Klik op de afbeelding voor de volledige rapportage:

637-300-228-scale,cropvthc (1)

Aandachtspunten opbrengstgericht werken

Op basis van de onderzoeksresultaten uit de monitoring van de verschillende (verbeter)trajecten van de PO-raad  hebben we (Tamara van Shilt-Mol en ik) een aantal aandachtspunten geformuleerd voor het opbrengstgericht werken op de scholen:

Zorg ervoor dat er regelmatig analyses worden gemaakt van leerlingresultaten

Bespreek met elkaar op welke manier de aanpak van de leerkracht invloed heeft op de resultaten van de groep of van groepjes leerlingen

Bespreek ontwikkelingen van leerlingresultaten op school- en groepsniveau met het gehele team. Hierdoor krijgen leerkrachten meer zicht op wat noodzakelijke verbeterpunten zijn voor de school

Zorg ervoor dat leerkrachten zich verder professionaliseren in het omgaan met verschillen en opbrengstgericht werken, door binnen het team deze thema’s aan de orde te stellen.

Interactieve schoolsimulatie opbrengstgericht werken

Op basis van bovenstaande uitgangspunten heb ik samen met Tamara van Schilt-Mol en Kirsten de Ries een simulatie opbrengstgericht werken ontwikkeld. Deze simulatie stelt teams in staat om gedurende 1 dag te ervaren wat de meerwaarde is van opbrengstgericht werken. Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met School aan Zet of met Tamara van Schilt-Mol.

Opbrengstgericht besturen

Voor een onderzoek naar welke informatie bestuurders/managers nodig hebben om het opbrengstgericht werken in hun organisatie te ondersteunen heb ik gesproken met schoolleiders, bestuurders, beleidsmedewerkers en experts. Bestuurders worstelen met de vraag op welke manier zij meer zicht kunnen krijgen op het opbrengstgericht werken op de scholen en welke acties zij moeten inzetten om verbetering op gang te zetten.

Cijfermatige informatie zoals Cito-scores zijn gemakkelijker te verkrijgen dan procesinformatie over opbrengstgericht werken.

Daarnaast zijn de indicatoren voor opbrengstgericht werken van de onderwijsinspectie niet volledig. In het rapport hebben we indicatoren opbrengstgericht werken met uitgebreide criteria geformuleerd die als basis kunnen dienen voor een (zelf)beoordelingsinstrument voor schoolleiders en bestuurders. Het rapport is input geweest voor de ontwikkeling van de inrichting van Vensters PO. Door op onderstaande afbeelding te klikken krijg je het volledige rapport.

Vensters PO

Mijn publicaties: drie jaar subsidietrajecten in de scholen voor primair onderwijs

Een mooie korte samenvatting inclusief verschillende experts aan het woord. Door op onderstaande afbeelding te klikken krijg je de samenvatting.

Op opbrengsten gericht

Klik op onderstaande afbeeldingen voor korte samenvattingen van de tussenrapportages:

taal lees en rekenverbetertrajecten Taal lees en rekenverbetertraject 1

Klik op onderstaande linken voor volledige rapportages:

Meta-analyse van de eerste opbrengsten van de Kwaliteitsagenda Primair Onderwijs

Taal- en leesverbetertrajecten in het basisonderwijs. De opbrengsten van 3 jaar werken aan taal en lezen