Mijn publicaties

Lijst van publicaties

Vijfeijken, M. van, Steeen, J. van der, Oolbekkink, H. (2016). Leergemeenschappen Omgaan met verschillen met behulp van ict. Tussenrapportage schooljaar 2014/2015. Arnhem/Nijmegen; Hogeschool Arnhem Nijmegen/Radboud Docentenacademie, Radboud Universiteit

Vijfeijken, M. van, Neut, I. van der, Uerz, D. & Kral, M. (2015). Samen leren innoveren met ICT. Ervaringen met grensoverschrijdende multidisciplinaire leergemeenschappen bestaande uit basisonderwijs, lerarenopleiding en onderzoek. Tijdschrift voor Lerarenopleiders, themanummer Professionele leergemeenschappen, 36 (4), 91-102

Schut, K.,  Martens, R, Evers, A., Kreins, K., Kral, M & M. van Vijfeijken (2015). Onderwijs voor een Nieuwe Tijd (O4NT). Een evaluatieonderzoek naar de effecten van dit onderwijsconcept. Uitwerking vooronderzoek. Utrecht: OnderwijsInnovatieGroep

Vijfeijken, M. van, Kral, M., Ries, K. (2015). iXperium als leerwerkplaats: evaluatie activiteiten iXperium Arnhem 2012/2013 & 2013/2014. Arnhem/Nijmegen; Hogeschool Arnhem Nijmegen

Vijfeijken, M. van, Braam, H., Kral, M (2014). De eerste schreden  op weg naar een BYOD-leerinfrastructuur. Eindrapportage Nederlandse vo-pilots – Interreg project School-IT – Rhein – Waal. Arnhem/Nijmegen; Hogeschool Arnhem Nijmegen

Vijfeijken, M., Kral, M., Kuypers, M (2014). Het ontwerpen van ict-rijk onderwijs dat recht doet aan verschillen. Werkwijze iXperium-ontwikkelkring. Arnhem/Nijmegen; Hogeschool Arnhem Nijmegen

Vijfeijken, M., Ries, K. de, Schilt-Mol, T. van (2013). Opbrengstgericht werken in Vensters PO. Tilburg: IVA

Vijfeijken, M. van, Schilt-Mol, T. van (2012). Taal- en leesverbetertrajecten. De opbrengsten van 3 jaar werken aan taal en lezen. Tilburg: IVA

Vijfeijken, M. van, Smeets, E., Schilt-Mol, T. van, & Wester, M. (2011). Taal-,lees- en rekenverbetertrajecten in het basisonderwijs. Stand van zaken 2010 – samenvatting van de resultaten. Tilburg: IVA

Schilt-Mol, T. van, Marien, H., Vijfeijken, M. van, & Broekmans, A. (2011). Muziekeducatie in het primair onderwijs. Een kwantitatieve en kwalitatieve verkenning van de stand van zaken. Tilburg: IVA

Vijfeijken, M. van, & Schilt-Mol, T. van (2011). Opmaattrajecten opbrengstgericht werken: Rapportage Opmaattrajecten 2010. Tilburg: IVA

Nieuwenhuis, A.F.M., Nijman, D.J.J.M., Kat, M.P., Ries, K.E. de, & Vijfeijken, M.M. van (2011). De doorbraak in zicht. Landelijke tussenrapportage Doorbraakproject Werkplekleren. Tilburg: IVA

Vijfeijken, M. van, & Tits, M. (2011). Diversiteit in het groene onderwijs. Verslag van de eerste monitor van het actieplan Kies Kleur in Groen. Tilburg: IVA

Kat, M.P., Neut, A.C. van der, Liebregts, K.H.P., Hijkoop, S. & Vijfeijken, M. van (2010). Wetenschap en techniek op de pabo in 2010. Tilburg: IVA.

Boer, P. den, oosterling, M., Vijfeijken, M. van, & Willemse, P. (2010) Maatwerk in uitvoering: Eindrapportage 2e onderzoeksjaar doorbraakonderzoek Excellent Leren, Excellent Organiseren. Tilburg: IVA

Vijfeijken, M. van, Ries, K. de, & Vloet, A.M.R. (2010). De meerwaarde van HOREB P.O. digitaal. Tilburg: IVA

Vijfeijken, M. van., Nijman, D.J.J.M., & Vloet, A.M.R, (2010). Eerder aandacht voor praktische leerlingen in het basisonderwijs: Onderzoek naar de behoefte aan een andere, meer praktische invulling van het basisonderwijs in de Rijnstreek. Tilburg: IVA

Schilt-Mol, T. van & Vijfeijken, M. van (2010). Taal- en leesverbetertrajecten in het basisonderwijs (2). Tweede  tussenrapportage schooljaar 2008/2009. Tilburg: IVA

Vijfeijken, M. van, Schilt-Mol, T. van, Kat, M., Graauw, C. de, Blom, S., Smeets, E., Driessen, G., Vrieze, G. & A. Claassen (2010). Meta-analyse van de eerste opbrengsten van de Kwaliteitsagenda Primair Onderwijs. Tilburg: IVA/ITS

Schilt-Mol, T. van & Vijfeijken, M.  van (2010). TiO-schrijven: de invloed van een digitaal lesprogramma op de Schrijfvaardigheid van vwo-leerlingen, een onderzoek naar de schrijfvaardigheid van leerlingen op het Bogerman in Sneek. Tilburg: IVA

Vijfeijken, M. van, Smeets, E. Schilt-Mol, T. van & M. Wester (2010). Taal-,lees- en rekenverbetertrajecten in het basisonderwijs. Monitor schooljaar 2008/2009 – samenvatting van de resultaten. Tilburg: IVA

Pranger, R., Muller, L., Schilt-Mol, T. van, Vijfeijken, M. van, Vloet, A. & L. Sontag (2009). Stand van zaken koplopers Passend Onderwijs 2008-2009. Onderzoek in opdracht van de Evaluatie en adviescommissie Passend Onderwijs. Tilburg: IVA

Rooij, J., Vink, R., Vijfeijken, M. van (2009). Commitment van middenmanagers. Onderzoek onder middenmanagers in het vo en mbo. Tilburg: IVA

Vijfeijken, M. van, Mannak, R., Kat, M., Schilt, T. van & R. Vink (2009). Doorwerking van bekwaamheidseisen in het curriculum van de lerarenopleiding. Verantwoording werkwijze telefonische interviews en resultaten. Tilburg: IVA

Nieuwenhuis, A.F.M., Kat, M.P., Nijman, D.J.J.M., Ries, K.E. de, Vijfeijken, M. van (2009). Een doorbraak forceren voor werkplekleren. Tilburg: IVA

Bakker, J., Kat, M., Rovers, M., Schilt-Mol, T. van, Vijfeijken, M. van (2009). Uitblinken op alle niveaus. Een verkenning van good practices op het gebied van talentontwikkeling in het voortgezet onderwijs. Tilburg: IVA

Schilt-Mol, T. van, Vijfeijken, van, M. (2009). Taal- en leesverbetertrajecten in het basisonderwijs. Eerste tussenrapportage schooljaar 2008/2009. Tilburg: IVA

Vijfeijken, M. van, & Schilt-Mol, T. van (2009). Opmaattrajecten in het basisonderwijs. Eerste tussenrapportage schooljaar 2008/2009. Tilburg: IVA

Vijfeijken, M. van (2005). “De onderzoekende leraar (in opleiding) onderzocht. VELON tijdschrift jaargang 2006 Editie 2 | 15 april 2006