Technieken voor blended learning

voorbeeld schoolHet laatste onderdeel van de online cursus blended learning van Khan Academy beschrijft behoorlijk gedetailleerd hoe de leraar ‘blended learning’ in de klas moet organiseren.  Daarbij gaat het allemaal om wat we in Nederland noemen: “klassenmanagement”

Per model zijn verschillende focuspunten te beschrijven.

Het Flex model

 • werkt met Personalized Learning Time (PLT). Leerlingen werken bijvoorbeeld iedere dag een uur lang volledig zelfstandig aan verschillende vakken naar eigen keuze. Als de leerling klaar is, schrijft de leerling haar of zijn naam op het bord. De leraar zorgt ervoor dat de leerling de toets kan maken.
 • werkt met Project Time. Leerlingen werken samen met andere leerlingen aan een project en ontwikkelt ‘deeper learning skills’.
 • werkt met Team Teaching. De leraren worden voor verschillende activiteiten ingezet en leren van elkaar. (generalist versus specialist)
 • werkt met Mentoring Fridays. Op vrijdag voert de leraar 10-minuten gesprekjes met de leerlingen. Er wordt gereflecteerd en er worden doelen bepaald.

Het Rotation Model

 • werkt met small group instruction.
 • besteed veel aandacht aan persoonlijkheidsontwikkeling en bijbrengen van waarden (instilling character and values).
 • utilizing the best of traditional teaching. Er wordt veel gebruik gemaakt van het directe instructiemodel.

Lab Rotation Model

 • werkt met Daily assesment for dynamic grouping. Dagelijks wordt instructie gegeven, getoetst en vervolgens worden leerlingen opnieuw gegroepeerd.
 • werkt met Codified curriculum. Er wordt gewerkt met strakke leerlijnen die in duidelijke stapjes zijn opgebouwd.
 • Specialization. De leerlingen ook in het primair onderwijs hebben verschillende leraren voor verschillende vakken
 • Whole brain teaching

Er worden 10 tips/technieken gegeven. Veel van deze technieken zijn voor mij erg bekend van de tijd dat ik leraar was in het Montessori-onderwijs. In ieder geval zijn de meeste tips niet specifiek voor blended learning.

 1. Getting attention (zorg voor een duidelijk signaal voor het verkrijgen van de aandacht)

 2. Launching the class (zorg voor afspraken/procedure voor hoe je de klas binnen komt)

 3. Exit procedure (idem voor de klas verlaten)

 4. Managing Transitions (goed organiseren van de overgangen van leeractiviteiten)

 5. Asking for help (afspraken over hoe hulp vragen)

 6. Putting systems (overal systemen/procedures voor hebben) 🙂

 7. Gauging student learning (informeer bij de leerlingen naar hoe het gaat met het leren)

 8. Using data to drive growth (gebruik data zoals toetsgegevens om te zien wat een leerling heeft geleerd, neem regelmatig een beetje afstand en kijk de klas rond en kijk naar iedere leerling afzonderlijk

 9. Rewarding student performance (geef voor veel verschillende dingen beloningen)

 10. Setting expectations (ben duidelijk in je verwachtingen)

 

De rol van de leraar bij blended learning

De online cursus blended learning van Khan Academy besteedt ook uitgebreid aandacht aan de verschuiving van rollen van leraren bij blended learning.loesje loslaten

Vijf belangrijke verschuivingen

Van leraar naar facilitator.
Het accent ligt niet meer op het lesgeven. De leraar faciliteert het leren van de leerlingen.

Van vaste groepen leerlingen naar steeds wisselende groepen leerlingen. De leraar maakt iedere week of soms zelfs iedere dag nieuwe groepen op basis van de data uit de ICT-systemen. Dit kan best lastig zijn omdat er veel data kan zijn. Van belang is alleen die data te gebruiken die het beste overzicht en inzicht geeft in wat iedere leerling nodig heeft.

Van uitlegger naar bemiddelaar.
De leraar is steeds minder bezig met het uitleggen van leerstof. De educatieve software zorgt hier vaak al voor. De leraar kan nu gericht op de juiste momenten interventies doen die goed zijn voor het leerproces van de leerling.

Van focus op inhoud naar focus op vaardigheden en mindsets.
Er zal meer ruimte ontstaan voor focus op (cognitieve) vaardigheden en mindsets die behulpzaam zijn niet alleen voor het leren van de leerstof op dat moment maar ook om te leren leren. Hierdoor ontwikkelen leerlingen vaardigheden voor de toekomst.

Van generalist naar specialist.
Er wordt niet meer uitgegaan van één leraar die het hele programma voor de leerlingen verzorgt. Leerlingen worden begeleid door verschillende leraren. De leraar hoeft in dit model geen duizendpoot te zijn. Leraren kunnen worden ingezet in hun eigen kracht.

Welke gedachtes moeten de leraren laten gaan voor blended learning?

 • Niet het hele onderwijs in een studiewijzer willen vastleggen maar in plaats daarvan doelen omschrijven. Een minimaal basisplan voor leerlingen volstaat.  Dat het opdelen van de leerinhoud door de leraar vertragend kan werken voor het leerproces van sommige leerlingen illustreert onderstaand citaat uit de cursus:

Teacher pacing can be thought of as the emergency vehicles that trail the last runners in a marathon – they don’t prevent anyone from going faster, but they do set the slowest pace at which a runner can progress

 • John Glover, CEO, Alpha Public Schools
 • Niet elk onderdeel van de leerinhoud hoeft getest te worden door de leraar. Gebruik de technologie daarvoor. De software neemt de leerling door de stof mee en zorgt voor aangepaste oefeningen en herhalingen.
 • De leraar hoeft niet altijd het woord te hebben. De aandacht hoeft niet steeds bij de leraar te zijn.
 • Het is niet nodig om steeds de hele groep bij elkaar te brengen. Het is relaxter, efficiënter en productiever om te werken met kleine groepen die samen dezelfde vooruitgang boeken.

Wat moet je als leraar blijven doen bij blended learning?

 • Focussen op de leercultuur
 • Focussen op relaties

 

 

 

 

Uitgangspunten voor blended learning

In vervolg op de lessen over definitie en modellen voor blended learning heb de informatie van de online cursus van Khan Academy over

creating the ideal student experience in a blended learning classroom

tot me genomen. Wat vooral bij dit onderdeel van de cursus interessant is, zijn de filmpjes waarin docenten en leerlingen vertellen over hun ervaringen met blended learning en je leerlingen aan het werk ziet. Het zijn scholen voor primair onderwijs en voortgezet onderwijs die ze laten zien.

Bij het ontwerpen van een ideale leeromgeving moeten de leerlingen centraal staan. Je start met het bedenken wat je wilt dat de leerlingen leren.

Denk aan de ervaringen die je de leerlingen wilt laten meemaken

Vier sleutelelementen zijn van belang:

Student ownership: De leraar moet niet het werk doen maar de leerling. De leerling moet leren zijn eigen leren te managen. Dat legt de basis voor levenslang leren en succes.

Eigenaarschap is de sleutel naar studentbetrokkenheid

Personalized learning : Elke student krijgt op het goede moment leerstof aangeboden wat hij op dat moment nodig heeft. De leraren van Khan Academy zijn van mening dat dit alleen kan als ICT wordt ingezet om gepersonaliseerd leren mogelijk te maken.

Mastery based education: Leerlingen krijgen voordat ze aan een cursus of vak beginnen de mogelijkheid om met behulp van een toets te laten zien wat ze al weten. Als ze een onderdeel al beheersen hoeven ze dat niet meer te doen en kunnen ze verdergaan met leren. Ze hebben altijd een basis nodig

Deep relationships: De leraren zijn nog steeds het centrum in het leerproces voor hun leerlingen. De relatie tussen leraar en leerling en tussen leerlingen onderling is de kern van de leeromgeving. De leerlingen hebben veel interacties met elkaar. Er is vooral veel meer face-to-face interactie mogelijk ten opzichte van de niet blended leermodellen.

De docenten die aan het woord komen in de filmpjes formuleren de volgende uitgangspunten voor blended learning:

 • Je moet hoge verwachtingen hebben van je leerlingen

 • Je moet aandacht hebben voor de academische ontwikkeling én de persoonlijkheidsontwikkeling

 • Je moet de leerlingen op eigen tempo laten leren en je ondersteuning aanpassen aan de behoefte van de leerlingen

 • Je moet projecten organiseren om leerlingen in real-life ervaringen op te laten doen en het geleerde te laten toepassen

 • Je moet zorgen voor individuele uitdagingen

 • Je moet ervoor zorgen dat leerlingen waardevolle cognitieve vaardigheden ontwikkelen

 • Je moet je afwisselend richten op vaardigheden en content

 • Je moet zorgen voor een breed aanbod aan onderwijsleeractiviteiten

 • Begeleid het leren door middel van scaffolding (met tussenstapjes naar steeds meer zelfgestuurd leren)

Vier vormen van blended learning

blenderVia Khan Academy volg ik een gratis online cursus over blended learning. Ik doe dat om meer theoretische verdieping te krijgen over blended learning en eigenlijk ook wel omdat ik wil ontdekken hoe ik het vind om een cursus volledig online te volgen. Hou ik dat vol? Vind ik dat inspirerend of juist niet? Ik hoop natuurlijk dat ik er wat aan heb voor de  scholen die ik begeleid bij de inzet van ICT in het onderwijs.

De cursus geeft een definitie over blended learning die ik als volgt vertaal:

Blended learning is een formeel onderwijsprogramma waarin studenten zowel online-als offline leren en in bepaalde mate zelf invloed kunnen uitoefenen op het tijdstip waarop ze leren, locatie, leerroute en tempo.  Het leren vindt ook in het schoolgebouw plaats onder directe begeleiding van een leraar. De online- en offline leeractiviteiten staan niet los van elkaar, ze vormen een geïntegreerd geheel.

Echt goed (high quality blended learning) blended learning bevat de volgende elementen:

 • Gepersonaliseerd leren: het onderwijs is afgestemd op de individuele leerling niet op de hele groep
 • De student moet laten zien wat hij of zij beheerst en gaat dan pas naar het volgende niveau (mastery based). Ze hoeven niet te wachten op andere studenten om verder te kunnen gaan.
 • Het gaat uit van hoge verwachtingen van studenten.
 • De student voelt zich eigenaar van het leerproces. Dit is cruciaal want dit betekent dat studenten de vaardigheid moeten beheersen om hun eigen leren te kunnen sturen.

Drie modellen van blended learning

In de cursus wordt verteld dat er veel verschillende modellen voor blended learning zijn maar dat ze hierin vier categorieën kunnen onderscheiden.

De modellen worden, in een video met concrete voorbeelden van scholen die de modellen in de praktijk toepassen, toegelicht. Leuk om te zien maar wel erg Amerikaans verteld. Daar moet je wel van houden. Ik vind het eigenlijk wel lekker om naar te luisteren. De essentie wordt absoluut duidelijk.

word_amazing.jpg.scaled1000

It’s all amazing!

 

 

 

 

flipped the classroomThe flipped classroom model

Bekend principe. Het betekent in feite dat het klassieke onderwijssysteem wordt omgedraaid. Wat normaal gesproken op school wordt gedaan wordt bij flipped classroom thuis gedaan. Wat normaal gesproken thuis wordt gedaan wordt nu op school gedaan. De leraar heeft hierdoor ineens tijd om in de klas leerlingen individuele begeleiding te geven. In de cursus wordt aangegeven dat ze dit nog geen echt blended learning is maar wel een mooi begin. Het is geen eindstation.

 


station rotationThe station rotation model

Dit model werkt volgens het principe dat alle studenten van een klas binnen een cursus of vakgebied, via een rouleersysteem, in verschillende settings leren. Er wordt gewerkt volgens een van te voren vastgesteld schema of de leraar geeft aan wat de student moet doen (leraargestuurd). Minstens één van deze leeractiviteiten is online. Andere settings kunnen activiteiten bevatten zoals klassikale instructie of instructie in kleine groepen, individuele begeleiding en schriftelijke opdrachten. In dit model doorlopen alle studenten de verschillende settings die aangeboden worden.


Lab rotationThe lab rotation model

Het verschil met het station rotation model is dat studenten overwegend online leren in dit model. Ze rouleren van klaslokaal naar het computerlokaal. Ook hier wordt gewerkt volgens een van te voren vastgesteld schema of de leraar geeft aan wat de student moet doen (leraargestuurd). In de klaslokalen wordt klassikale instructie gegeven en vervolgens gaan de studenten individueel (online) leren met behulp van de computers.

 

flex-model-300x255The flex model

Ook in dit model wordt vooral online geleerd. Studenten kunnen flexibel gebruik maken van verschillende leermodules. Zij kunnen hun onderwijs zelf aanpassen aan hun eigen leerbehoefte en voorkeuren (studentgestuurd). Iedere student heeft een eigen individueel en flexibel programma. De leraar is aanwezig om begeleiding te geven op maat. De leraar kan kiezen voor individuele begeleiding, instructie in kleine groepjes of klassikale instructie op basis van de vraag van de studenten.

Wat mij opvalt is dat het flex model het meest voldoet aan de standaard van high quality blended learning. Dit model voldoet meer aan de verwachtingen die gepersonaliseerd leren oproept namelijk studentgestuurd leren. Huiswerk voor mezelf is nu om op zoek te gaan naar andere modellen die niet in de cursus zijn opgenomen. Ik wil modellen leren kennen die ook uitgaan van studentgestuurd leren.

 

De eerste schreden naar een BYOD-leerinfrastructuur

Vandaag blik ik terug op een onderzoek dat ik heb gedaan naar twee scholen voor voortgezet onderwijs die zich inzetten om een ict-rijk leeromgeving te realiseren. De twee scholen begonnen hun ict-rijke leeromgeving te ontwikkelen met het verbeteren van de ict-infrastructuur. Zodra dat op orde was zijn de leraren gaan experimenteren met Bring Your Own Device (BYOD) .  En ja hoor, de leraren ervaren dat de motivatie en zelfstandigheid van de leerlingen groter is tijdens de BYOD-lessen dan tijdens de andere lessen. Zelfs de leerlingen bevestigen dit. Zij geven daarnaast aan ict-vaardiger te worden en zelf thuis ook vaker ict te gebruiken sinds de BYOD-lessen. De leraren worden dankzij het project mediawijzer en ict-vaardiger.

Wat gemist wordt door de leraren was een gedragen, schoolbrede visie op leren met ict en wat die visie dan concreet betekent voor de inrichting van de (vak)lessen. De leraren willen eigenlijk meer dan zomaar wat experimenteren. Herkenbaar?

Lees het volledige rapport of de samenvatting in het rapport door te klikken op onderstaande afbeelding.

ict rijk infrastructuur

Of bekijk de slideshare

 

Vier scholen presenteren hun plannen voor ontwikkelkring

In eerdere blogs heb ik jullie al verteld over de plannen die basisscholen in regio Nijmegen hebben met de iXperium-ontwikkelkring. Inmiddels heb ik samen met deze scholen korte filmpjes gemaakt waarin zij hun plannen presenteren. Deze filmpjes staan op de website van het iXperium.

Zeker de moeite waard om te bekijken!

ict-rijk leerarrangement voor studievaardigheden

Met de leerkracht van groep 8 van de Adelbert Basisschool heb ik gesproken over zijn dagelijkse lespraktijk en wat hij graag zou willen verbeteren. Ziet hij mogelijkheden om meer recht te doen aan verschillen? Zou ict daar een handig hulpmiddel bij kunnen zijn? Voor deze leerkracht is de inzet van ict in het onderwijs een vanzelfsprekende zaak. Elke leerling van groep 8 op de Adelbertschool heeft een tablet.

De leerlingen gaan na schooltijd niet meteen naar huis, Nee, liever blijven ze nog even bij elkaar om te spelen en leren met de tablets. Een bewijs dat de leerlingen het echt leuk vinden om met de tablets te werken!

IMG_0127

Het rekenonderwijs in groep 8 is volledig gedigitaliseerd. Ze gebruiken de digitale versie van de methode Pluspunt. De ervaringen die de leerkracht heeft met Pluspunt digitaal zijn wisselend. De leerlingen vinden het geweldig dat ze kunnen rekenen op de tablet. Alleen is het nog niet veel meer dan een boek op een scherm. Zo nu en dan is het zelfs nog lastig om de invuloefeningen te doen op de tablets doordat er bijvoorbeeld niet genoeg invulruimte is. Graag zou hij ict ook in willen zetten om meer interactie tussen leerlingen te krijgen over de rekenstof en leerlingen elkaar te laten helpen. De methode zelf biedt daar nog geen mogelijkheden toe.

Zijn grootste zorg op dit moment zijn de studievaardigheden van de leerlingen. Hiervoor is geen leerlijn ontwikkeld. Op de entreetoets van eind groep 7 zijn ieder jaar veel leerlingen die hier onvoldoende voor scoren. De studievaardigheden “schema’s, tabellen, grafieken en kaartlezen” worden voornamelijk aangeleerd door het oefenen van de Cito-eindtoetsen. Dit kan natuurlijk beter, efficiënter en uitdagender. Hij wil een leerarrangement dat ertoe leidt dat de leerlingen het geleerde ook echt kunnen toepassen en ze stimuleert tot logisch redeneren. De leerkracht heeft hier ook al globaal ideeën over zoals het gebruik van You Tube als extra informatiebron (ook flipping the classroom) en de inzet van social media. Maar er zijn natuurlijk nog meer mogelijkheden. Het lijkt ons beiden interessant om dit op te pakken met behulp van de werkwijze van de iXperium-ontwikkelkring. We spreken een vervolggesprek af.

Wil je ook lezen over mijn andere gesprekken met scholen voor de iXperium-ontwikkelkring. Lees dan ook mijn eerste, tweede, derde en vierde blog.

 

 

Verbeteren van spellingbewustzijn

De Sint-Nicolaasschool Nijmegen is een Jenaplanschool en werkt met driejarige stamgroepen. Er wordt jaargroep-overstijgend gewerkt. De school zit in een verbetertraject om het taalonderwijs op hun school beter vorm te geven. Specifiek over het spellingonderwijs op de school vertelt de directeur:

“Ik merk dat de leerlingen soms in de war raken van alle regels”

Het huidige lesaanbod is volgens de directeur te visueel gericht. Er moet meer aandacht komen voor het auditieve aspect van spelling. Het team is inmiddels in contact met een andere Jenaplanschool en dat helpt hen om goed te reflecteren op hun eigen lesaanbod voor spelling. Bij de andere Jenaplanschool wordt gewerkt met een helder klankenschema. Het team onderzoekt nu of dat schema ook voor hun school zal werken. Veel leerlingen zijn zich er niet van bewust hoe het overkomt als je een bericht de wereld in stuurt dat vol spellingfouten zit. De directeur wil met het nieuwe lesaanbod voor spelling ook hieraan werken. Leerlingen moeten meer spellingbewust worden!

Ik merkte dat de directeur het team ook in bescherming wil nemen. IMG_0118“Ik moet wel opletten dat ik niet teveel tegelijk opstart en dat leraren teveel hooi op hun vork nemen”. Daar zijn wij (mijn collega-onderzoeker en ik) het natuurlijk helemaal mee eens. We zetten dan ook alleen een desingteam in  voor de iXperium-ontwikkelkring als de vraag helemaal past bij de schoolontwikkeling.

 

“We halen er niet iets extra’s bij, het moet aansluiten bij de schoolontwikkeling.”

De twijfels van de directeur om echt te gaan starten met een designteam deed niets af aan haar enthousiasme.  Het viel me op dat ze geïnteresseerd is in wat er ontwikkeld wordt op andere scholen en wat er al is aan applicaties voor spelling.  Maar eerst nog even een gezamenlijke zoektocht naar een werkhypothese. Dit is het geworden:

Werkhypothese

Door het gebruik van

Een ict-applicatie

 • die aansluit bij het klankenschema;
 • die  verwerking en oefening op maat biedt;
 • samenwerking tussen leerlingen stimuleert;
 • elkaar helpen stimuleert (en daarmee het spellingbewustzijn);
 • waarmee auditief geoefend kan worden.

Verwacht ik

voor het vakgebied spelling (niet werkwoordspelling)

Onder

 • alle leerlingen

Te bereiken dat

 • het auditief spellingbewustzijn verbetert bij de leerlingen

Omdat

 • (nog niet ingevuld)

En dat zie ik aan

leerlingen

 • die hardop denken over de schrijfwijze van woorden
 • die hun eigen teksten checken op spelling
 • die om hulp vragen t.b.v. correcte spelling

leraren

 • die betekenisvolle lessen over spelling geven
 • die zowel geïsoleerde spellinglessen verzorgen als aandacht voor spelling in betekenisvolle situaties

Ik ben natuurlijk heel benieuwd of de school een designteam gaat opstarten. Dit krijg ik over een week te horen. Dan weet ik of we samen een ict-rijk leerarrangement gaan ontwikkelen dat het spellingbewustzijn van de leerlingen verbetert.

Wil je ook lezen over de andere eerste gesprekken met de scholen voor de iXperium-ontwikkelkring? Lees dan ook mijn eerste blog, tweede blog en derde blog.

Een onderzoekende leerhouding

Deze week heb ik weer een basisschool bezocht die graag wil deelnemen aan de iXperium-ontwikkelkring.  IMG_0115 (2)Zie ook mijn eerste blog en tweede blog. Deze keer  Basisschool De Oversteek in Dreumel.

Het team was al aardig vertegenwoordigd tijdens deze eerste bijeenkomst (drie leraren van de bovenbouw en de directeur).

Er is door het team veel energie gestoken in het formuleren van een visie voor hun school. De school herkent zichzelf in het verhaal van de grote stenen en de Tibetaanse monnik. We zijn dieper ingegaan op de wensen die het team heeft om de talenten van leerlingen beter te zien en tot ontwikkeling te brengen. Een spreuk op de powerpoint:

“If you can dream it, you can do it….”

Het team heeft, omdat ze vinden dat de kwaliteit van de creatieve vakken omhoog moet, zogenaamde “boostmiddagen” in het leven geroepen. Op deze middagen wordt een boost gegeven aan de vakken muziek, drama, handvaardigheid, tekenen en techniek & natuur. Onderzoekend leren, presenteren, inzet van multi-media, ict-geletterdheid, klasoverstijgende werken, uitgedaagd worden, elkaar feedback geven en genieten zijn elementen die een belangrijke rol spelen bij de invulling van de creatieve middagen. De invulling van de middagen is nog erg experimenteel, “op gevoel”. In ons gesprek komen steeds deze vragen terug:

Hoe zet je de leerlingen in een echt actieve rol?” en ” Hoe leer je leerlingen een onderzoekende leerhouding aan te nemen?”

We hebben een eerste oefening met elkaar gedaan om tot een werkhypothese te komen. Hieronder het resultaat! Het maakt duidelijk welke richting we in dit designteam op willen gaan met het te ontwikkelen ict-rijk leerarrangement. Het laat ook zien dat nog er nog veel keuzes gemaakt moeten worden.

Werkhypothese

Door het gebruik van

 • verschillende devices zoals laptop, smartphones, foto- en filmapparatuur;
 • internet, applicaties waarmee leerlingen zelfstandig aan de slag kunnen, onderzoekend kunnen leren (nog nader te onderzoeken).

Verwacht ik voor

de boostmiddagen (creatieve vakken, natuur & techniek, wereld oriënterende vakken, leren programmeren).

Onder

 • leerlingen die op een andere manier leren (bijvoorbeeld door handelend bezig te zijn)
 • leerlingen die normaal niet opvallen en geen “reguliere” talenten hebben, in eerste instantie niet opvallen of “bijzonder” goed ergens in zijn.

Te bereiken dat

 • deze leerlingen meer zelfvertrouwen krijgen, ervaren dat ze ertoe doen
 • meer betrokkenheid bij de boostmiddagen

Omdat

(nog niet ingevuld)

En dat zie ik aan

Leerlingen:

 • met een actieve houding;
 • die initiatief nemen;
 • die met creatieve oplossingen komen;
 • die luisteren naar elkaar en op elkaar reageren (interactie);
 • met een onderzoekende houding.

Er is nog werk aan de winkel! Er zijn nog veel vragen. Zoals: wat verstaan we nu precies onder een onderzoekende houding? Hoe zie je dat aan de leerlingen? Aan welke kenmerken moet een applicatie voldoen die een onderzoekende leerhouding stimuleert? Waarom denken we dat? Wat is al bekend hierover? Wat kunnen we daarmee?

Een mooie ontdekkingstocht!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De eerste stap naar een passende ontwerpvraag

Deze week heb ik voor de iXperium-ontwikkelkringOBS De Sieppe bezocht. Een eerste bijeenkomst met de directeur van deze school, ict-coördinator en tevens leerkracht van groep 8 , een collega van mij en ik. Doel van de bijeenkomst was hetzelfde als in mijn eerste blog.  Op zoek dus naar een passende ontwerpvraag voor een ict-rijk leerarrangement.

De ict-coordinator zegt:

“Ict wordt nu veelal als opvulmiddel gebruikt en niet bewust en doelgericht ingezet in de methodelessen. De methode is bij ons op school leidend.”

Eerlijk gesproken en herkenbaar!

Met welke onderwijsontwikkelingen is het team op dit moment het meest bezig? Hier was de directeur heel duidelijk over. Rekenen is het speerpunt. De school staat op het punt om een nieuwe rekenmethode aan te schaffen. Ze hebben daar verschillende redenen voor. Eén daarvan is dat ze een ‘boost’ willen geven aan het automatiseren van sommen.

We besluiten hier op verder te gaan. Het idee ontstaat om uit te zoeken hoe in de nieuwe methode de leerlijn van het automatiseren van sommen zit verwerkt. Waar wordt vanuit de methode ict ingezet? Waar kan het beter? Waar zien we nog hiaten? Wat hebben we nodig?

Aan de slag dus met de werkhypothese.IMG_0041

Door het gebruik van

een ict-applicatie

 • die gevarieerde oefeningen voor automatisering aanbiedt;
 • beeldende materialen bevat;
 • mogelijkheid om leerlingen zelfstandig te laten werken;
 • die informatie geeft over hoe leerlingen presteren (learning analytics);
 • waarmee afgestemd kan worden op zwakke, gemiddelde en sterke leerlingen

Verwacht ik voor

 • het automatiseren van tafeltjes, deelsommen, optelsommen en aftreksommen tot 20.

Te bereiken dat

 • leerlingen meer gemotiveerd zijn;
 • leerlingen sneller leren automatiseren;
 • leerlingen beter toegerust zijn om tot een oplossing te komen bij moeilijke rekenvraagstukken;
 • leraren meer verschillende ondersteuning kunnen bieden (adaptiever onderwijs (op het gebied van automatisering bij rekenen)

Onder

 • Alle leerlingen, inclusief meer-/hoogbegaafde leerlingen; in ieder geval van groep 4 en 5

Omdat
(nog niet ingevuld)

En dat zie ik aan…

 • gemotiveerde leerlingen;
 • reacties in de klas (meer zelfvertrouwen);
 • leerlingen daadwerkelijk bezig zien met de ict-applicatie;
 • toetsresultaten;
 • de leerkracht die meer mogelijkheden tot zijn beschikking heeft,
 • een rode draad (leerlijn) op het gebied van automatisering door de school, over de klassen, heen.

Een mooi eerste resultaat in het proces van vraagarticulatie wat mij betreft!  In een volgende bijeenkomst borduren we voort op dit resultaat samen met het team.