Technieken voor blended learning

voorbeeld schoolHet laatste onderdeel van de online cursus blended learning van Khan Academy beschrijft behoorlijk gedetailleerd hoe de leraar ‘blended learning’ in de klas moet organiseren.  Daarbij gaat het allemaal om wat we in Nederland noemen: “klassenmanagement”

Per model zijn verschillende focuspunten te beschrijven.

Het Flex model

 • werkt met Personalized Learning Time (PLT). Leerlingen werken bijvoorbeeld iedere dag een uur lang volledig zelfstandig aan verschillende vakken naar eigen keuze. Als de leerling klaar is, schrijft de leerling haar of zijn naam op het bord. De leraar zorgt ervoor dat de leerling de toets kan maken.
 • werkt met Project Time. Leerlingen werken samen met andere leerlingen aan een project en ontwikkelt ‘deeper learning skills’.
 • werkt met Team Teaching. De leraren worden voor verschillende activiteiten ingezet en leren van elkaar. (generalist versus specialist)
 • werkt met Mentoring Fridays. Op vrijdag voert de leraar 10-minuten gesprekjes met de leerlingen. Er wordt gereflecteerd en er worden doelen bepaald.

Het Rotation Model

 • werkt met small group instruction.
 • besteed veel aandacht aan persoonlijkheidsontwikkeling en bijbrengen van waarden (instilling character and values).
 • utilizing the best of traditional teaching. Er wordt veel gebruik gemaakt van het directe instructiemodel.

Lab Rotation Model

 • werkt met Daily assesment for dynamic grouping. Dagelijks wordt instructie gegeven, getoetst en vervolgens worden leerlingen opnieuw gegroepeerd.
 • werkt met Codified curriculum. Er wordt gewerkt met strakke leerlijnen die in duidelijke stapjes zijn opgebouwd.
 • Specialization. De leerlingen ook in het primair onderwijs hebben verschillende leraren voor verschillende vakken
 • Whole brain teaching

Er worden 10 tips/technieken gegeven. Veel van deze technieken zijn voor mij erg bekend van de tijd dat ik leraar was in het Montessori-onderwijs. In ieder geval zijn de meeste tips niet specifiek voor blended learning.

 1. Getting attention (zorg voor een duidelijk signaal voor het verkrijgen van de aandacht)

 2. Launching the class (zorg voor afspraken/procedure voor hoe je de klas binnen komt)

 3. Exit procedure (idem voor de klas verlaten)

 4. Managing Transitions (goed organiseren van de overgangen van leeractiviteiten)

 5. Asking for help (afspraken over hoe hulp vragen)

 6. Putting systems (overal systemen/procedures voor hebben) 🙂

 7. Gauging student learning (informeer bij de leerlingen naar hoe het gaat met het leren)

 8. Using data to drive growth (gebruik data zoals toetsgegevens om te zien wat een leerling heeft geleerd, neem regelmatig een beetje afstand en kijk de klas rond en kijk naar iedere leerling afzonderlijk

 9. Rewarding student performance (geef voor veel verschillende dingen beloningen)

 10. Setting expectations (ben duidelijk in je verwachtingen)

 

De rol van de leraar bij blended learning

De online cursus blended learning van Khan Academy besteedt ook uitgebreid aandacht aan de verschuiving van rollen van leraren bij blended learning.loesje loslaten

Vijf belangrijke verschuivingen

Van leraar naar facilitator.
Het accent ligt niet meer op het lesgeven. De leraar faciliteert het leren van de leerlingen.

Van vaste groepen leerlingen naar steeds wisselende groepen leerlingen. De leraar maakt iedere week of soms zelfs iedere dag nieuwe groepen op basis van de data uit de ICT-systemen. Dit kan best lastig zijn omdat er veel data kan zijn. Van belang is alleen die data te gebruiken die het beste overzicht en inzicht geeft in wat iedere leerling nodig heeft.

Van uitlegger naar bemiddelaar.
De leraar is steeds minder bezig met het uitleggen van leerstof. De educatieve software zorgt hier vaak al voor. De leraar kan nu gericht op de juiste momenten interventies doen die goed zijn voor het leerproces van de leerling.

Van focus op inhoud naar focus op vaardigheden en mindsets.
Er zal meer ruimte ontstaan voor focus op (cognitieve) vaardigheden en mindsets die behulpzaam zijn niet alleen voor het leren van de leerstof op dat moment maar ook om te leren leren. Hierdoor ontwikkelen leerlingen vaardigheden voor de toekomst.

Van generalist naar specialist.
Er wordt niet meer uitgegaan van één leraar die het hele programma voor de leerlingen verzorgt. Leerlingen worden begeleid door verschillende leraren. De leraar hoeft in dit model geen duizendpoot te zijn. Leraren kunnen worden ingezet in hun eigen kracht.

Welke gedachtes moeten de leraren laten gaan voor blended learning?

 • Niet het hele onderwijs in een studiewijzer willen vastleggen maar in plaats daarvan doelen omschrijven. Een minimaal basisplan voor leerlingen volstaat.  Dat het opdelen van de leerinhoud door de leraar vertragend kan werken voor het leerproces van sommige leerlingen illustreert onderstaand citaat uit de cursus:

Teacher pacing can be thought of as the emergency vehicles that trail the last runners in a marathon – they don’t prevent anyone from going faster, but they do set the slowest pace at which a runner can progress

 • John Glover, CEO, Alpha Public Schools
 • Niet elk onderdeel van de leerinhoud hoeft getest te worden door de leraar. Gebruik de technologie daarvoor. De software neemt de leerling door de stof mee en zorgt voor aangepaste oefeningen en herhalingen.
 • De leraar hoeft niet altijd het woord te hebben. De aandacht hoeft niet steeds bij de leraar te zijn.
 • Het is niet nodig om steeds de hele groep bij elkaar te brengen. Het is relaxter, efficiënter en productiever om te werken met kleine groepen die samen dezelfde vooruitgang boeken.

Wat moet je als leraar blijven doen bij blended learning?

 • Focussen op de leercultuur
 • Focussen op relaties

 

 

 

 

Uitgangspunten voor blended learning

In vervolg op de lessen over definitie en modellen voor blended learning heb de informatie van de online cursus van Khan Academy over

creating the ideal student experience in a blended learning classroom

tot me genomen. Wat vooral bij dit onderdeel van de cursus interessant is, zijn de filmpjes waarin docenten en leerlingen vertellen over hun ervaringen met blended learning en je leerlingen aan het werk ziet. Het zijn scholen voor primair onderwijs en voortgezet onderwijs die ze laten zien.

Bij het ontwerpen van een ideale leeromgeving moeten de leerlingen centraal staan. Je start met het bedenken wat je wilt dat de leerlingen leren.

Denk aan de ervaringen die je de leerlingen wilt laten meemaken

Vier sleutelelementen zijn van belang:

Student ownership: De leraar moet niet het werk doen maar de leerling. De leerling moet leren zijn eigen leren te managen. Dat legt de basis voor levenslang leren en succes.

Eigenaarschap is de sleutel naar studentbetrokkenheid

Personalized learning : Elke student krijgt op het goede moment leerstof aangeboden wat hij op dat moment nodig heeft. De leraren van Khan Academy zijn van mening dat dit alleen kan als ICT wordt ingezet om gepersonaliseerd leren mogelijk te maken.

Mastery based education: Leerlingen krijgen voordat ze aan een cursus of vak beginnen de mogelijkheid om met behulp van een toets te laten zien wat ze al weten. Als ze een onderdeel al beheersen hoeven ze dat niet meer te doen en kunnen ze verdergaan met leren. Ze hebben altijd een basis nodig

Deep relationships: De leraren zijn nog steeds het centrum in het leerproces voor hun leerlingen. De relatie tussen leraar en leerling en tussen leerlingen onderling is de kern van de leeromgeving. De leerlingen hebben veel interacties met elkaar. Er is vooral veel meer face-to-face interactie mogelijk ten opzichte van de niet blended leermodellen.

De docenten die aan het woord komen in de filmpjes formuleren de volgende uitgangspunten voor blended learning:

 • Je moet hoge verwachtingen hebben van je leerlingen

 • Je moet aandacht hebben voor de academische ontwikkeling én de persoonlijkheidsontwikkeling

 • Je moet de leerlingen op eigen tempo laten leren en je ondersteuning aanpassen aan de behoefte van de leerlingen

 • Je moet projecten organiseren om leerlingen in real-life ervaringen op te laten doen en het geleerde te laten toepassen

 • Je moet zorgen voor individuele uitdagingen

 • Je moet ervoor zorgen dat leerlingen waardevolle cognitieve vaardigheden ontwikkelen

 • Je moet je afwisselend richten op vaardigheden en content

 • Je moet zorgen voor een breed aanbod aan onderwijsleeractiviteiten

 • Begeleid het leren door middel van scaffolding (met tussenstapjes naar steeds meer zelfgestuurd leren)

Vier vormen van blended learning

blenderVia Khan Academy volg ik een gratis online cursus over blended learning. Ik doe dat om meer theoretische verdieping te krijgen over blended learning en eigenlijk ook wel omdat ik wil ontdekken hoe ik het vind om een cursus volledig online te volgen. Hou ik dat vol? Vind ik dat inspirerend of juist niet? Ik hoop natuurlijk dat ik er wat aan heb voor de  scholen die ik begeleid bij de inzet van ICT in het onderwijs.

De cursus geeft een definitie over blended learning die ik als volgt vertaal:

Blended learning is een formeel onderwijsprogramma waarin studenten zowel online-als offline leren en in bepaalde mate zelf invloed kunnen uitoefenen op het tijdstip waarop ze leren, locatie, leerroute en tempo.  Het leren vindt ook in het schoolgebouw plaats onder directe begeleiding van een leraar. De online- en offline leeractiviteiten staan niet los van elkaar, ze vormen een geïntegreerd geheel.

Echt goed (high quality blended learning) blended learning bevat de volgende elementen:

 • Gepersonaliseerd leren: het onderwijs is afgestemd op de individuele leerling niet op de hele groep
 • De student moet laten zien wat hij of zij beheerst en gaat dan pas naar het volgende niveau (mastery based). Ze hoeven niet te wachten op andere studenten om verder te kunnen gaan.
 • Het gaat uit van hoge verwachtingen van studenten.
 • De student voelt zich eigenaar van het leerproces. Dit is cruciaal want dit betekent dat studenten de vaardigheid moeten beheersen om hun eigen leren te kunnen sturen.

Drie modellen van blended learning

In de cursus wordt verteld dat er veel verschillende modellen voor blended learning zijn maar dat ze hierin vier categorieën kunnen onderscheiden.

De modellen worden, in een video met concrete voorbeelden van scholen die de modellen in de praktijk toepassen, toegelicht. Leuk om te zien maar wel erg Amerikaans verteld. Daar moet je wel van houden. Ik vind het eigenlijk wel lekker om naar te luisteren. De essentie wordt absoluut duidelijk.

word_amazing.jpg.scaled1000

It’s all amazing!

 

 

 

 

flipped the classroomThe flipped classroom model

Bekend principe. Het betekent in feite dat het klassieke onderwijssysteem wordt omgedraaid. Wat normaal gesproken op school wordt gedaan wordt bij flipped classroom thuis gedaan. Wat normaal gesproken thuis wordt gedaan wordt nu op school gedaan. De leraar heeft hierdoor ineens tijd om in de klas leerlingen individuele begeleiding te geven. In de cursus wordt aangegeven dat ze dit nog geen echt blended learning is maar wel een mooi begin. Het is geen eindstation.

 


station rotationThe station rotation model

Dit model werkt volgens het principe dat alle studenten van een klas binnen een cursus of vakgebied, via een rouleersysteem, in verschillende settings leren. Er wordt gewerkt volgens een van te voren vastgesteld schema of de leraar geeft aan wat de student moet doen (leraargestuurd). Minstens één van deze leeractiviteiten is online. Andere settings kunnen activiteiten bevatten zoals klassikale instructie of instructie in kleine groepen, individuele begeleiding en schriftelijke opdrachten. In dit model doorlopen alle studenten de verschillende settings die aangeboden worden.


Lab rotationThe lab rotation model

Het verschil met het station rotation model is dat studenten overwegend online leren in dit model. Ze rouleren van klaslokaal naar het computerlokaal. Ook hier wordt gewerkt volgens een van te voren vastgesteld schema of de leraar geeft aan wat de student moet doen (leraargestuurd). In de klaslokalen wordt klassikale instructie gegeven en vervolgens gaan de studenten individueel (online) leren met behulp van de computers.

 

flex-model-300x255The flex model

Ook in dit model wordt vooral online geleerd. Studenten kunnen flexibel gebruik maken van verschillende leermodules. Zij kunnen hun onderwijs zelf aanpassen aan hun eigen leerbehoefte en voorkeuren (studentgestuurd). Iedere student heeft een eigen individueel en flexibel programma. De leraar is aanwezig om begeleiding te geven op maat. De leraar kan kiezen voor individuele begeleiding, instructie in kleine groepjes of klassikale instructie op basis van de vraag van de studenten.

Wat mij opvalt is dat het flex model het meest voldoet aan de standaard van high quality blended learning. Dit model voldoet meer aan de verwachtingen die gepersonaliseerd leren oproept namelijk studentgestuurd leren. Huiswerk voor mezelf is nu om op zoek te gaan naar andere modellen die niet in de cursus zijn opgenomen. Ik wil modellen leren kennen die ook uitgaan van studentgestuurd leren.

 

De eerste schreden naar een BYOD-leerinfrastructuur

Vandaag blik ik terug op een onderzoek dat ik heb gedaan naar twee scholen voor voortgezet onderwijs die zich inzetten om een ict-rijk leeromgeving te realiseren. De twee scholen begonnen hun ict-rijke leeromgeving te ontwikkelen met het verbeteren van de ict-infrastructuur. Zodra dat op orde was zijn de leraren gaan experimenteren met Bring Your Own Device (BYOD) .  En ja hoor, de leraren ervaren dat de motivatie en zelfstandigheid van de leerlingen groter is tijdens de BYOD-lessen dan tijdens de andere lessen. Zelfs de leerlingen bevestigen dit. Zij geven daarnaast aan ict-vaardiger te worden en zelf thuis ook vaker ict te gebruiken sinds de BYOD-lessen. De leraren worden dankzij het project mediawijzer en ict-vaardiger.

Wat gemist wordt door de leraren was een gedragen, schoolbrede visie op leren met ict en wat die visie dan concreet betekent voor de inrichting van de (vak)lessen. De leraren willen eigenlijk meer dan zomaar wat experimenteren. Herkenbaar?

Lees het volledige rapport of de samenvatting in het rapport door te klikken op onderstaande afbeelding.

ict rijk infrastructuur

Of bekijk de slideshare